תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 1 באוקטובר 2022
ברוכים הבאים לאתר חברת אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ ("החברה") בישראל. השימוש באתר ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

כללי

השימוש באתר האינטרנט www.fmr.co.il ("האתר"), לרבות עיון וגלישה באתר, מהווה אישור הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה ("תנאי השימוש"), ובעשותך כן הנך מצהיר ומאשר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מסכים לפעול לפיהם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מיועד כמובן גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם ככאלה. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה, שהינה הגוף המשפטי בעל מלוא הזכויות באתר, לבין כל אדם שיעשה שימוש באתר או במידע המצוי בו ("משתמש" או "אתה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש או לצד ג' כלשהו, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. 

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זו לכל מטרה שהיא.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה.

בתנאי שימוש אלה "החברה" משמע – החברה וחברות קשורות לחברה לרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן וכל מי מטעמן.

השימוש באתר

השימוש באתר הינו למטרות פרטיות, אישיות בלבד, ושאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד החברה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

השימוש באתר עשוי להכיל 'מידע רגיש', כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. השימוש באינטרנט בכלל ובאתר בפרט, לקבלת או להעברת מידע, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בכל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – שמשנים את עיצובם או שמחסירים מהם תכנים כלשהם בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא.

אין לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע שבאתר (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):

 • שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור; 
 • מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר.
 • שאינו בהתאם למטרות שלהן נועד האתר;
 • שנועד לפגוע או לשבש את פעולת האתר;
 • כדי לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים;
 • כדי ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("crawlers", "automated data mining tools" וכו');
 • שנועד להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר; ו/או;
 • שמפר אי אלו מתנאי השימוש.

כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ"ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לחסימה של המשתמש, לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים.

מסירת פרטים

ככל שתבחר למסור פרטים לחברה, עליך למסור פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. מילוי הפרטים ישמש ראיה לאמיתותם ולנכונותם. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. החברה אינה אחראית לבדיקת הפרטים שיירשמו על ידך ובכל עת לאחר מכן. כמו כן, הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם לתנאי שימוש אלה. יובהר, כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

קניין רוחני

האתר, המידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

אין בתנאי השימוש ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות כולל קניינה של החברה.

הגבלת אחריות ושיפוי

האתר והמידע הזמין דרכו, מובאים כפי שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות של המידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה והבלעדית.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם כתוצאה או בקשר עם  השימוש באתר או במידע הזמין בו ו/או עקב מניעה כלשהי של הגישה אליהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במערכת ההפעלה ו/או בתכנה ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או באיכות או במהירות השימוש באתר.

החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או אבדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אובדן הכנסה, קנסות, הפסדים או הוצאות שייגרמו לך כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו.

הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל כל דרישה ו/או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), בקשר ו/או עקב הפרה שלך של תנאי השימוש או הפרה שלך של החוק או של זכויותיו של כל צד ג' שהוא בהקשר לשימוש שעשית באתר ו/או בתכניו .

המידע המוצג באתר החברה הוא בגדר מידע כללי בלבד. אין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת ואין בו משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה אינה אחראית לנכונות או לדיוק של מידע רפואי כללי המוצג באתר, לרבות הסברים אודות בדיקות וסיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכי באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים בהתאם לצרכיו.

קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים או נשלטים על ידי החברה. כל הסתמכות על אתרים אלו או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו.

שונות

תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר, ובתכנים הכלולים בו, באמצעות כל מכשיר קצה.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. המשתמש אינו רשאי לעשות כן ללא הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה. המשתמש מכיר בכך, כי החברה עשויה להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם צדדים שלישיים שונים לצורך אספקת השירותים וכי במקרה כזה יהיה המשתמש כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים כפי שאלו עשויים להשתנות מעת לעת.

איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשבו כויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, כהימנעות, כהשתק או כהיווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

במידה והתחייבות או הוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות או ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תעמודנה בתוקפן. במידה והתחייבות כאמור תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה התחייבות על ידי הערכאה המוסמכת כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש.

השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים שהאתר מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לך לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.

יצירת קשר

לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת מייל: info@fmr.co.il.

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 1 באוקטובר 2022
ברוכים הבאים לאתר חברת אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ ("החברה") בישראל. השימוש באתר ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

כללי

השימוש באתר האינטרנט www.fmr.co.il ("האתר"), לרבות עיון וגלישה באתר, מהווה אישור הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה [הערה לחברה: יש לצרף קישור למדיניות הפרטיות] ("תנאי השימוש"), ובעשותך כן הנך מצהיר ומאשר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מסכים לפעול לפיהם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מיועד כמובן גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם ככאלה. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה, שהינה הגוף המשפטי בעל מלוא הזכויות באתר, לבין כל אדם שיעשה שימוש באתר או במידע המצוי בו ("משתמש" או "אתה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש או לצד ג' כלשהו, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. 

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זו לכל מטרה שהיא.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה.

בתנאי שימוש אלה "החברה" משמע – החברה וחברות קשורות לחברה לרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן וכל מי מטעמן.

השימוש באתר

השימוש באתר הינו למטרות פרטיות, אישיות בלבד, ושאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד החברה, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

השימוש באתר עשוי להכיל 'מידע רגיש', כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. השימוש באינטרנט בכלל ובאתר בפרט, לקבלת או להעברת מידע, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בכל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – שמשנים את עיצובם או שמחסירים מהם תכנים כלשהם בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא.

אין לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע שבאתר (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):

 • שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור; 
 • מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר.
 • שאינו בהתאם למטרות שלהן נועד האתר;
 • שנועד לפגוע או לשבש את פעולת האתר;
 • כדי לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים;
 • כדי ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("crawlers", "automated data mining tools" וכו');
 • שנועד להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר; ו/או;
 • שמפר אי אלו מתנאי השימוש.

כל פעולה בניגוד להוראות הסעיפים הנ"ל תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לחסימה של המשתמש, לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים.

מסירת פרטים

ככל שתבחר למסור פרטים לחברה, עליך למסור פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. מילוי הפרטים ישמש ראיה לאמיתותם ולנכונותם. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. החברה אינה אחראית לבדיקת הפרטים שיירשמו על ידך ובכל עת לאחר מכן. כמו כן, הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם לתנאי שימוש אלה. יובהר, כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

קניין רוחני

האתר, המידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בישראל ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

אין בתנאי השימוש ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות כולל קניינה של החברה.

הגבלת אחריות ושיפוי

האתר והמידע הזמין דרכו, מובאים כפי שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות של המידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה והבלעדית.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם כתוצאה או בקשר עם  השימוש באתר או במידע הזמין בו ו/או עקב מניעה כלשהי של הגישה אליהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במערכת ההפעלה ו/או בתכנה ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או באיכות או במהירות השימוש באתר.

החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או אבדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אובדן הכנסה, קנסות, הפסדים או הוצאות שייגרמו לך כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו.

הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל כל דרישה ו/או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), בקשר ו/או עקב הפרה שלך של תנאי השימוש או הפרה שלך של החוק או של זכויותיו של כל צד ג' שהוא בהקשר לשימוש שעשית באתר ו/או בתכניו .

המידע המוצג באתר החברה הוא בגדר מידע כללי בלבד. אין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת ואין בו משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה אינה אחראית לנכונות או לדיוק של מידע רפואי כללי המוצג באתר, לרבות הסברים אודות בדיקות וסיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכי באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים בהתאם לצרכיו.

קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים או נשלטים על ידי החברה. כל הסתמכות על אתרים אלו או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו.

שונות

תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר, ובתכנים הכלולים בו, באמצעות כל מכשיר קצה.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. המשתמש אינו רשאי לעשות כן ללא הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה. המשתמש מכיר בכך, כי החברה עשויה להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם צדדים שלישיים שונים לצורך אספקת השירותים וכי במקרה כזה יהיה המשתמש כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים כפי שאלו עשויים להשתנות מעת לעת.

איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשבו כויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, כהימנעות, כהשתק או כהיווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

במידה והתחייבות או הוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות או ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תעמודנה בתוקפן. במידה והתחייבות כאמור תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה התחייבות על ידי הערכאה המוסמכת כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש.

השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים שהאתר מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לך לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.

יצירת קשר

לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו בכתובת מייל: info@fmr.co.il.